Nani Desu Ka and Nani Sore- (Proper Usage)

Nani Desu Ka and Nani Sore- (Proper Usage)